A successful outcome of the Kiel-Zhejiang University exchange program

A successful outcome of the Kiel-Zhejiang University exchange program